Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Aizsargājamo biotopu saraksts un attēli

Aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” sastopamie Eiropas Savienības nozīmes biotopi

Biotopa kods

Biotopa nosaukums

4030

Sausi virsāji

4010

Slapji virsāji ar grīņa sārteni

7110*

Neskarti augstie purvi

7120

Degradētie augtie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās

91E0*

Pārmitri platlapju meži

9010*

Boreālie meži

91D0*

Purvaini meži

9080*

Melnalkšņu staignāji

3150

Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju

3130

Oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās

6410

Molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainā vai mālainām augsnēm

2320

Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji

2330

Klajas iekšzemes kāpas ar kāpsmildzenes pļavām

* Prioritārs biotops


 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv