Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Aizsargājamo sugu saraksts un attēli

Aizsargājamie augi

Nosaukums (latviski)

Nosaukums (latīniski)

Eiropas Savienības mērogā aizsargājamās augu sugas

Meža silpurene

Pulsatilla patens

Smiltāja neļķe

Dianthus arenarius ssp. arenarius

Citas Latvijas nozīmes aizsargājamās augu sugas

Zāļlapu smiltenīte

Arenaria procera

Mānīgā knīdija

Cnidium dubium

Fuksa dzegužpirkstīte

Dactylorhiza fuchsii

Stāvlapu dzegužpirkstīte

Dactylorhiza incarnata

Plankumainā dzegužpirkstīte

Dactylorhiza maculata

Baltijas dzegužpirkstīte

Dactylorhiza baltica

Smiltāja neļķe

Dianthus arenarius

Trejvārpu plakanstaipeknis

Diphasiastrum tristachium

Tumšzilā drudzene

Gentiana pneumonanthe

Jumstiņu gladiola

Gladiolus imbricatus

Garkāta ģipsene

Gypsophila fastigiata

Apdzira

Huperzia selago

Gludsporu ezerene

Iso?tes lacustris

Sīpoliņu donis

Juncus bulbosus

Skrajais donis

Juncus squarrosus

Vienzieda krastene

Litorella uniflora

Dortmaņa lobēlija

Lobelia dortmanna

Palu staipeknītis

Lycopodiella inundata

Gada staipeknis

Lycopodium annotinum

Vālīšu staipeknis

Lycopodium clavatum

Dižā jāņeglīte

Pedicularis sceptrum-carolinum

Smaržīgā naktsvijole

Platanthera bifolia

Dumbrāja vijolīte

Viola persicifolia

Ārstniecības brūnvālīte

Sanguisorba officinalis

Šaurlapu ežgalvīte

Sparganium angustifolium

Zālainā ežgalvīte

Sparganium gramineum

Aizsargājamie dzīvnieki

Nosaukums (latviski)

Nosaukums (latīniski)

Eiropas Savienības mērogā aizsargājamās dzīvnieku sugas

Putni

Lielais dumpis

Botaurus stellaris

Melnais stārķis

Ciconia nigra

Baltais stārķis

Ciconia ciconia

Niedru lija

Circus aeruginosus

Zivjērglis

Pandion haliaetus

Purva piekūns

Falco columbarius

Rubenis

Tetrao tetrix tetrix

Ormanītis

Porzana porzana

Grieze

Crex crex

Dzērve

Grus grus

Vakarlēpis

Caprimulgus europaeus

Pelēkā dzilna

Picus canus

Baltmuguras dzenis

Dendrocopus leucotos

Trīspirkstu dzenis

Picoides tradactylus

Sila cīrulis

Lullula arborea

Stepes čipste

Anthus campestris

Zilrīklīte

Luscinia svecica

Svītrainas ķauķis

Sylvia nisoria

Mazais mušķērājs

Ficedula parva

Brūnā čakste

Lanius colluro

Purva tilbīte

Tringa glareola

Zīdītāji

Brūnais lācis

Ursus arctos

Zivis

 

Akmeņgrauzis

Cobitis taenia

Strauta nēģis

Lampetra planeri

Bezmugurkaulnieki

Spilgtā purvspāre

Leucorrhinia pectoralis

Citas Latvijas nozīmes aizsargājamās dzīvnieku sugas

Putni

Lielā čakste

Lanius excubitor

Mazais dūkuris

Tachybaptus ruficollis

Pupuķis

Upupa epops

Zīdītāji

Natūza sikspārnis

Pipistrellus nathusii

Rūsganais vakarsikspārnis

Nyctalus noctula

Ziemeļu sikspārnis

Eptesicus nilssoni

Rāpuļi

Sila ķirzaka

Lacerta agilis

Abinieki

Smilšu krupis

Bufo calamita

Bezmugurkaulnieki

Upes micīte

Ancylus fluviatilis

Pelēkais vārpstiņgliemezis

Bulgarica cana

Asribu vārpstiņgliemezis

Clausilia cruciata

Graciozais vārpstiņgliemezis

Ruthenica filograna

Ziemeļu pumpurgliemezis

Vertigo ronnebyensis

Garlūpas racējlapsene

Bembix rostrata

Kuprainā celmmuša

Laphria gibbosa

Apšu raibenis

Limenitis populi

Brūnganā plankumspāre

Epitheca bimaculata

Rudā dižspāre

Aeshna isosceles

Spožā skudra

Lasius fuliginosus

Vītolu slaidkoksngrauzis

Necydalis major

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv