Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Natura 2000

Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”, tajā sastopamo dabas vērtību dēļ, iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā. Natura 2000 ir vienots aizsargājamo dabas teritoriju tīkls visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurā iekļauj teritorijas, kas nozīmīgas dažādu īpaši aizsargājamo biotopu un augu un dzīvnieku sugu saglabāšanai Eiropā, ko nosaka Putnu direktīva un Biotopu direktīva. Natura 2000 teritoriju tīkls aizņem ap 20% no Eiropas Savienības valstu kopējās teritorijas (Latvijā 11,9% no valsts teritorijas). Latvijā noteiktas 336 Natura 2000 teritorijas, no kurām 4 ir dabas rezervāti, 3 nacionālie parki, 38 dabas parki, 9 dabas pieminekļi, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 250 dabas liegumi un 23 mikroliegumi.

Vairāk informācijas par Natura 2000 pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā (www.dap.gov.lv)

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv