Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Teritorijas raksturojums

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” (platība 6126 ha) atrodas Rīgas rajona Ādažu un Sējas novados. Dabas apstākļi te raksturo Piejūras zemieni, ko veido Baltijas jūras dažādu attīstības stadiju smilts nogulumi. Daudzviet vēja darbības rezultātā, pārvietojot jūras akumulētās smiltis, ir izveidojušās kāpas, kas ir pamatā savdabīgām augu un dzīvnieku sugu dzīves vietām. Aizsargājamo ainavu apvidus izveidots 2004. gadā, lai nodrošinātu vairāku Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo biotopu (noteiktu, viendabīgu meža, pļavu, kāpu, purvu un ūdeņu veidu) aizsardzību, kā arī augu un dzīvnieku sugu aizsardzību.

Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā ietilpst arī dabas liegums „Lieluikas un Mazuikas ezers” (platība 192 ha), kas izveidots 1999. gadā, lai saglabātu retus ezeru biotopu veidus un īpaši aizsargājamos augus.

Ainavu apvidus teritorija aizņem lielāko daļu no Nacionālo bruņoto spēku militārā poligona, kas atrodas LR Aizsardzības ministrijas valdījumā.

Ainavu apvidus „Ādaži” teritorijas ārējā robeža noteikta 2004. gada 8. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 „Grozījumi Ministru Kabineta 1999. gada 23. februāra noteikumos Nr. 69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem””.

Ainavu apvidū ietilpstošā dabas lieguma „Lieluikas un Mazuikas ezers” teritorijas ārējo robežu nosaka 1999. gada 15. jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 212 „Noteikumi par dabas liegumiem”.

 Ainavu apvidus ārējā robeža sakrīt ar Natura 2000 teritorijas „Ādaži” ārējo robežu. Latvijas Natura 2000 teritoriju sarakstu nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (25.03.1993.)

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv