Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Par projektu

Projekta nosaukums: LIFE06 NAT/LV/000110 projekts "Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā "Ādaži""

Projekta darbības vieta: militārā poligona „Ādaži” daļa, kas noteikta kā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” (platība 6126 ha) un iekļauta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – NATURA 2000 – tīklā.

Projekta plānotais darbības laiks: 2006. gada 1. septembris – 2009. gada 31. decembris

Projekta īstenotājs: Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra

Projekta partneri: Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Dabas fonds, Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta līdzfinansētāji: Eiropas Komisijas LIFE-Daba apakšprogramma, LR Vides ministrija

Projekta finansējums: 905 307 Eiro (t.sk. Eiropas Komisijas līdzfinansējums 50%) jeb 636 250 Ls

Kontaktpersona: projekta vadītāja Laura Jukāme, t. 7300243, mob. t. 29396135, e-pasts: laura.jukame@aiva.gov.lv.

Projekta mērķi: saskaņot dabas aizsardzības un militārās intereses; atjaunot militārā poligona Natura 2000 teritorijas dabas vērtības un nodrošināt tām labvēlīgu aizsardzības statusu; izglītot militārpersonas dabas aizsardzības jautājumos; nodrošināt sadarbību ar citu militāro Natura 2000 teritoriju apsaimniekotājiem.

Projekta galvenie uzdevumi:

 1. Biotopu atjaunošana un saglabāšana (dabas aizsardzības plāns, metodisks materiāls sugu un biotopu monitoringam, hidroloģiskā izpēte, praktiskie pasākumi: mantotā militārā piesārņojuma likvidēšana, virsāju, pļavu, purva atjaunošana, ūdenstilpju attīrīšana, u.c.).

 2. Apmeklētāju ierobežošana (novērst nelikumīgu piekļuvi teritorijai, samazināt atpūtnieku negatīvo ietekmi uz ekosistēmām, izvietot zīmes un barjeras, organizēt patruļas u.c.).
 3. Izglītojošie pasākumi (konference, atvērto durvju dienas, apmācības karavīriem, informācijas stendi, zīmes un materiāli, mājas lapa internetā u.c.).

Galvenie projektā plānotie pasākumi:

 1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde ainavu apvidum.
  Dabas aizsardzības plāns ietver detalizētu informāciju par teritorijas dabas vērtībām, tās apdraudošajiem faktoriem, kā arī apsaimniekošanai nepieciešamajiem pasākumiem. Plāns ietver arī teritorijas zonējumu ar pieļaujamajām un aizliegtajām darbībām katrā zonā.
 2. Biotopu atjaunošanas pasākumi.
  Ietver virsāju, pļavu, iekšzemes kāpu un purvu biotopu attīrīšanu no kokiem un krūmiem. Lai īstenotu biotopu atjaunošanas pasākumus, tiks iegādāta atbilstoša tehnika (traktors un pļaujmašīna).
 3. Teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas (plānota vietās, kur paredzēti biotopu apsaimniekošanas pasākumi).
 4. Teritorijas hidroloģiskā izpēte.
 5. Militārpersonu apmācība par dabas aizsardzības jautājumiem.
 6. Informatīvie un izglītojošie pasākumi.
  Ietver atvērto durvju dienas un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu, bukletu izdošanu, mājas lapas izveidi, informācijas stendu sagatavošanu un izvietošanu u.c. pasākumus.
 7. Starptautiskas konferences par dabas aizsardzību militārajās teritorijās organizēšana.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv